Zmenšiť textZväčšiť text

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie trvalého pobytu

Miesto: OcÚ Perín-Chym, Perín-Chym 180

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, rodné listy detí (ak ide o dieťa do 18 rokov)
 • platný cestovný doklad SR, alebo platné osvedčenie o štátnom občianstve SR , ak sa jedná o prihlásenie zo zahraničia
 • súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkami ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením
 • písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne

Poplatok:

 • bez poplatku

Lehota na vybavenie:  na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: 

 • § 3 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

*tlačivá si možete stiahnuť nižšie ↓

Zrušenie trvalého pobytu:

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

Miesto: OcÚ Perín-Chym, Perín-Chym 180

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz,
 • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návh musia podať všetci spoluvlastníci),
 • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).

Poplatok:

 • bez poplatku

Lehota na vybavenie:  30 dní

Upozornenie:
ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva obec Perín-Chym. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na Úradnej tabuli obce Perín-Chym po dobu 15 dní. 

Zákonná úprava: 

 • § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

*tlačivá si možete stiahnuť nižšie ↓

Hlásenie prechodného pobytu:

Miesto: OcÚ Perín-Chym, Perín-Chym 180

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, rodné listy detí (ak ide o dieťa do 18 rokov)
 • platný cestovný doklad SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemáte občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkami ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením .
 • písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na prechodný pobyt s overeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne.

Poplatok:

 • bez poplatku

Lehota na vybavenie:  na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: 

 • § 8 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

*tlačivá si možete stiahnuť nižšie ↓

Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka, spoluvlastníka:

Miesto: OcÚ Perín-Chym, Perín-Chym 180

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz
 • písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu
 • dohodu o ukončení nájmu

Poplatok:

 • bez poplatku

Lehota na vybavenie:  30 dní

Zákonná úprava: 

 • § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

*tlačivá si možete stiahnuť nižšie ↓

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia:

Miesto: OcÚ Perín-Chym, Perín-Chym 180

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie ohlasujete osobne,
 • vyplnený odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom, ak ukončenie ohlasujete prostredníctvom zastupiteľského úradu SR, alebo splnomocneného zástupcu v SR

Poplatok:

 • bez poplatku

Lehota na vybavenie:  na počkanie ( po splnení zákonom stanovených podmienok )

Zákonná úprava: 

 • § 6 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

*tlačivá si možete stiahnuť nižšie ↓

Vydávanie potvrdení o pobyte:

Miesto: OcÚ Perín-Chym, Perín-Chym 180

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu občana.

Poplatok:

 • 5,00 €
  Správne poplatky vyberané obcou Perín-Chym Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, položka 8

Lehota na vybavenie:  na počkanie 

Zákonná úprava: 

 • § 23 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

*tlačivá si možete stiahnuť nižšie ↓

Ohlásenie predčasného skončenia prechodného pobytu:

Miesto: OcÚ Perín-Chym, Perín-Chym 180

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie hlásite osobne
 • potvrdenie o hlásení prechodného pobytu, ktorý chcete predčasne ukončiť

Poplatok:

 • bez poplatku

Lehota na vybavenie:  na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: 

 • § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Ohlásenie pobytu v zahraničí:

Miesto: OcÚ Perín-Chym, Perín-Chym 180

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze

Poplatok:

 • bez poplatku

Lehota na vybavenie:  na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: 

 • § 9 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov