•  
 •  
Prehrať celé video

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  30. JÚL 2024
  Utorok
 • Plasty
  03. AUG 2024
  Sobota
 • Papier
  28. AUG 2024
  Streda
 • Sklo
  10. AUG 2024
  Sobota
PERÍN-CHYM Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC 
PERÍN - CHYM

Najstaršie stopy prítomnosti človeka na území obce siahajú do obdobia staršej kamennej doby (paleolit) a patria príslušníkom rodu Homo sapiens sapiens, ktorí v tomto priestore žili zhruba pred 35 až 10 tisícami rokov. Hmotné archeologické pamiatky po tzv. lovcoch mamutov sa nám zachovali v podobe kamenných štiepaných nástrojov z chotára obce.

Z mladšej kamennej doby (neolitu; 3300 r. pred Kr.) pochádzajú artefakty (črepy, mazanica, uhlíky) objavené v blízkosti perínskeho a chymského poľnohospodárskeho družstva, ako aj z polohy Veľká lúka medzi Nižným Láncom a Vyšným Láncom. O čosi mladšieho dáta sú stopy eneolitického sídliska objaveného na ploche hliniska v južnej časti perínskeho chotára.