Zmenšiť textZväčšiť text

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie podpisov na listinách

Miesto: OcÚ Perín-Chym, Perín-Chym 180

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudincov,
 • platný cestovný doklad SR ak nemate občiansky preukaz,
 • listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

Poplatok:

 • 2,00 € za každý podpis

Lehota na vybavenie:  na počkanie

Zákonná úprava: 

 • § 4 ods. 2 a 3, § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

  V zmysle zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
  Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 3, písm. a), b),

Osvedčovanie listín

Miesto: OcÚ Perín-Chym, Perín-Chym 180

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudincov,
 • platný cestovný doklad SR ak nemate občiansky preukaz,
 • listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópiu listiny.

Poplatok:

2,00 € za jednu stranu originálu slovenského textu
3,00 € za jednu stranu originálu českého textu
V zmysle zákona č. 238/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 z. z. o správnych poplatkoch

Lehota na vybavenie:  na počkanie

Obec Perín-Chym​​​​​​​ nevykonáva osvedčenie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Zákonná úprava: 

§ 4 ods. 1 a 4, § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 2, písm. c)