Zmenšiť textZväčšiť text

Stavebný úrad

Stavebný úrad: Mušinská  Lívia
+421 947 904 740
ruskovstavebnyurad@gmail.com
úradné hodiny: každá párna streda v mesiaci od 07.00 -12.00 | 13.00 - 17.00

Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vykonáva obec Perín – Chym vlastným zamestnancom.

Vážení občania týmto Vám oznamujeme, že od 01. 01. 2022 rieši pôsobnosť stavebného úradu Spoločný obecný úrad so sídlom v Ruskove.

Stavebníčkou ostáva pani Lívia Mušinská

Stránkový deň:

Často kladené otázky:
Aké tlačivá potrebujete k:

stavbe rodinného domu? 

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia
 • žiadosť o stavebné povolenie

zmene stavby pre jej dokončením?

 • žiadosť o povolenie zmeny stavby

búraniu?

 • žiadosť o odstránenie stavby

kolaudácii?

 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

k zmene v užívaní stavby?

 • návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

terénnym úpravám?

 • žiadosť o povolenie terénnych úprav

umiestneniu reklamných zariadení

 • žiadosť o povolenie reklamných zariadení

drobným stavbám (do 25 m2 plochy; altánky, žumpy, čističky, atď.)

 • ohlásenie drobnej stavby

zatepľovaniu rodinného domu a iným stavebným úpravám

 • ohlásenie stavebných úprav

Ako vybavíte:

Územné rouhodnutie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady: 

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 • List vlastníctva
 • Doklad o uhradení správneho poplatku
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Zoznam známych účastníkov územného konania
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a mesta
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Doba vybavenia: 30 – 60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.
Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie.

Potrebné doklady: 

 • Žiadosť o stavebné povolenie
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a obostavaného priestoru budovy, resp. dĺžky líniovej stavby

Kolaudačné rozhodnutie           

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie, vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, ktorý bola povolená.
Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka.

Potrebné doklady: 

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo)
 • Prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a obostavaného priestoru, resp. dĺžky líniovej stavby

Povolenie na  zmenu stavby pred jej dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť  zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

Potrebné doklady: 

 • Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením (tlačivo)
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Povolenie zmeny v užívaní stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.
Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti – návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady: 

 • Žiadosť o povolenie na zmenu účelu užívania stavby (tlačivo)
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Povolenie na odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady: 

 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (tlačivo)
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Povolenie na jednoduchú stavbu     

Pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Jednoduchými stavbami sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie; stavby na individuálnu rekreáciu; oporné múry; prízemné stavby, stavby zariadenia staveniska a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, resp. hĺbka 6 m, užívané pre najviac 30 osôb.
Stavebník je povinný uskutočnenie jednoduchej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Potrebné doklady: 

 • Ohlásenie jednoduchej stavby (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Vyjadrenia príslušných správcov siete k pripojeniu, príp. dotknutých orgánov
 • Pri uskutočňovaní jednoduchej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby.
Ohlásenie stavebnému úradu

Ohlásenie stavebnému úradu postačí napr. pri niektorých stavebných úpravách, pri drobných stavbách a udržiavacích prácach. Drobnými stavbami sú napr. samostatné stavby (garáže, letné kuchyne, záhradné altánky), ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ich zastavaná plocha je do 25 m2 a výška do 5 m, ďalej oplotenie, prípojky stavby alebo pozemku na inžinierske siete. Ohlásené práce je možné uskutočňovať až na základe oznámenia stavebného úradu, že voči ich uskutočňovaniu nemá námietky. Práce je možné začať uskutočňovať do 2 rokov od doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi.

Potrebné doklady: 

 • Ohlásenie stavebných úprav, ohlásenie drobnej stavby (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (drobná stavba), alebo stavbe (stavebné úpravy – možno ho nahradiť čestným vyhlásením)
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Jednotuchý technický popis a situácia s vyznačením umiestnenia drobnej stavby – predkladá sa v dvoch vyhotoveniach

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka stavebných poplatkov

STAVEBNÉ TLAČIVÁ - dvojjazyčné

VYČÍSLENIE SPRÁVNYCH A MIESTNYCH POPLATKOV NÁJDETE TU.

Dokumenty na stiahnutie