Zmenšiť textZväčšiť text

Ochrana osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov

občanov obce, resp. dotknutých osôb

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

 

Prevádzkovateľ: Obec Perín-Chym https://perin-chym.sk/
Sídlo: Perín-Chym 180, 044 74 Perín-Chym
IČO: 00324612
DIČ: 2021244940
Štatutár: Ing. Roland Vinter – starosta
Prevádzka: Perín-Chym 180, 044 74 Perín-Chym

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

Ako prevádzkovateľ informačných systémov obce,

vydávame nasledovné pravidlá:

 

 1. Dotknutou osobou sa považuje: občan obce, rodič dieťaťa, zákonný zástupca, návštevník, žiadateľ, účastník podujatia, volajúci, či užívateľ webstránok.
 2. Každá dotknutá osoba, ktorá sa pohybuje v priestore katastra obce, resp. v obci alebo v priestore obecného úradu, či v objektoch, ktoré prevádzkuje obec, telefonuje a/alebo si prezerá www.obecsvinica.sk, účastník podujatia, sa považuje za dotknutú osobu a tým prejavuje svoj dobrovoľný SÚHLAS Prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle zákona č.70/2018, účinný od 01.04.2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle platných zákonov má Prevádzkovateľ oprávnený záujem spracúvať osobné údaje a plniť tak svoju funkciu voči dotknutým osobám.
 4. Prevádzkovateľ monitoruje verejné priestory alebo počas organizovania kultúrnych a športových podujatí na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrany majetku alebo zdravia označené nasledovne:

NalepkyKameraPerin_1.jpg

 1. Dotknuté osoby, týmto berú na vedomie, že ich osobné údaje budú Prevádzkovateľ, zamestnanci, oprávnené osoby a tretie strany chrániť pred zneužitím, budú zachovávať mlčanlivosť a spracúvať v oprávnenom záujme, na zákonmi stanovenú dobu nasledovne:
 • kamerový záznam min. 15 dní,
 • žiadosti podané písomne alebo elektronicky, min. 31 dní,
 • pre účely evidencie v informačných systémoch min. 1 rok,

až do ukončenia doby ich oprávneného spracúvania alebo do zmazania.

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám, bez zmluvného vzťahu, na ďalšie spracúvanie, sprostredkovanie, marketingové účely a neplánuje ich prenášať do tretích krajín.
 2. Prevádzkovateľ plánuje zverejniť ľubovoľné fotografie, či video z podujatí na svojich webstránkach, soc.sieti, v printových správach, v televízii a verejnej nástenke iba pre účely všeobecnej prezentácie. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

 1. Práva dotknutej osoby:
 • právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo prístupu k vaším údajom;
 • právo namietať;
 • právo na presnosť a opravu osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;
 • právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;
 • právo na presun vašich údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

 1. ŽIADOSŤ: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek podať najprv Žiadosť Prevádzkovateľovi, kde jasne uvedie aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska. V písomnej žiadosti (viď Formulár na stiahnutie) musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa; pričom sa vyhotoví jedna kópia žiadosti/zápisnice pre dotknutú osobu.

 

 1. ZODPOVEDNÁ OSOBA: Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania so Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada ZODPOVEDNÁ OSOBA, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť. E-mail: zodpovednaosoba@zmena8.me, korešpondečná adresa: ZmeNa 8, s.r.o., Božčice 28, 07662 Parchovany.

 

 1. SŤAŽNOSŤ: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že jeho žiadosť nebola Prevádzkovateľom uspokojivo vybavená. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti. Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci: Úrad pre ochranu osobných údajov, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel:+421/2/32313214;email:statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk. Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.:https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf; https://dataprotection.gov.sk/sk/legislativa-metodiky/legislativa-judikatura/

 

 1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že predmetné pravidlá sú súčasťou internej Smernice o GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi a je záväzná pre zúčastnené strany.

 

 1. Tieto aktualizované pravidlá sú platné a účinné dňom zverejnenia 11.3.2024