Zmenšiť textZväčšiť text

Naša obec

PERÍN – CHYM sa nachádza v okrese Košice-okolie. Územie obce skladajúce sa z troch katastrálnych území Perín, Chym a Vyšný Lanec, má rozlohu 41,5 km2.

Obec Perín – Chym leží na styku juhozápadnej časti Košickej kotliny z Bodvianskou vrchovinou. Severná časť chotára je na náplavovom kúželi rieky Idy, južne v pahorkatine pohoria. Ich podklad tvoria treťohorné usadeniny. Má hnedozeme. Nesúvislý les sa tiahne na južnom okraji obce.Stred obce leží v nadmorskej výške 250 m.n.m. , najnižší bod 193 – najvyšší bod 305 m.n.m.

Z hydrogeologického hľadiska kataster obce patrí do povodia Bodvy, ktorá pramení pod vrchom Osadník na rozhraní Slovenského krasu a Volovských vrchov v nadmorskej výške 850 m.n.m.V katstri obce sa nachádzajú perínske rybníky ktoré sa využívajú na chovné účely.

Vodstvo                                                            

Z hydrogeologického hľadiska kataster obce patrí do povodia Bodvy, ktorá pramení pod vrchom Osadník na rozhraní Slovenského krasu a Volovských vrchov v nadmorskej výške 850 m.n.m.V katstri obce sa nachádzajú perínske rybníky ktoré sa využívajú na chovné účely.

Chránené oblasti                                          

V katastri obce sa nachádza chránený areál Perínske rybníky.

Plocha územia

110,31 ha, rok vyhlásenia: 1987. Zahrňuje sústavu vodných nádrží s priľahlou pobrežnou vegetáciou. Rybničná sústava je rozdelená na tri hlavné časti – severný rybník (najväčší), južný rybník, prezimovací (komorový) rybník a do celkovej plochy areálu ju ešte dotvárajú sádkové nádrže (sádky) a príbrežná zóna stromovej a krovinnej zelene. Z botanického hľadiska má mimoriadny význam výskyt viacerých vzácnych a ohrozených druhov rastlín. Zo živočíšnych druhov sa na rybníkoch vyskytujú niektoré vzácne druhy obojživelníkov. Najväčší význam má lokalita pre avifaunu. V rokoch 1983 – 1996 bolo na lokalite zistených 170 druhov vtákov, ktoré využívajú plochy rybníkov a hrádzí na hniezdenie, zastávku počas migrácie a na zimovanie.

Lesné porasty Perín-Chym

Zahrňuje menšie plochy lesných porastov prerušované pasienkami na prevažne strmých pohraničných svahoch nad obcami Perín a Chým. Nelesné porasty hornej časti svahov nadväzujú na pásy súvislej krovinnej a stromovej zelene sprevádzajúce strže a potoky. Lesné porasty s pásmi stromovej a krovinnej zelene plnia funkciu pôdoochrannú na strmých svahoch, ale aj biologickú a estetickú v odlesnenom, poľnohospodársky využívanom území.

Vodná nádrž Perín-Chym

Zahrňuje komplex rybníkov s dominujúcou rozsiahlou otvorenou vodnou plochou medzi poľnohospodárskymi kultúrami, napájaných sústavou kanálov. Južne brehy vodnej plochy sú takmer bez vegetácie, severné, západné i východné brehy sprevádzajú miestami súvislé porasty trsti a pálky, pozdĺž prívodných kanálov je aj stromová a krovinná zeleň, čím vodné plochy nadobúdajú prirodzený charakter . Väčšinu prívodných kanálov sprevádza radová výsadba šľachtených topoľov. Kanál tečúci cez osadu Gomboš, ktorý ústí do SZ časti nádrže, má už charakter prirodzeného potoka so zárastom trsti, ostríc a vŕbových krovín. Vodná nádrž má veľkú biologickú i krajinársku hodnotu a veľký význam má i z hľadiska vodohospodárskeho a mikroklimatického.

SYMBOLY OBCE

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov našej obce.

ERB OBCE PERÍN–CHYM 

erb

Erb obce Perín-Chym je základným symbolom obce. Od neho sa odvodzujú ďalšie symboly. Popri erbe sú to vlajka a pečať.
 „v modrom štíte na zelenej oblej pažiti strieborný obrátený býk v zlatej zbroji a doprava otočený o zlatú palicu sa opierajúci striebroodetý pastier v zlatom klobúku, zlatých čižmách a zlatej huni – medzi nimi vyrastajúci zelený prirodzený listnatý strom“.
Pri výtvarnom spracovaní erbu sa vychádzalo z erbov obecných časti Perín, Chym a Vyšný Lanec.

PEČAŤ OBCE

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PERÍN – CHYM. Pečať má priemer 35 mm.

VLAJKA OBCE 

perin-chym

Vlajka obce Perín – Chym má sedem rovnako širokých pozdĺžnych pruhov, vo farebnosti zelená, modrá, žltá, modrá, biela, modrá, zelená. Vlajka má pomer strán 2 : 3, ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.