Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na 12. OZ

 08.04.2024

 

Obec Perín – Chym
Ing. Roland Vinter, starosta obce

sp.zn.: OZ - 12                                                                                                                      V Períne – Chyme 05.04.2024

 

P O Z V Á N K A

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm.  a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Perín – Chym, ktoré sa uskutoční 

v zasadacej miestnosti  Obecného úradu v Períne

dňa  10.04. 2024  (streda)16.00  hod.

s týmto programom:    

                                                                                             

Program:

 1. Otvorenie (určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice;)
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Informácia starostu obce
 4. Kontrola uznesení
 5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2023 o úhradách za  služby a úkony obce Perín - Chym
 6. Dodatok č. 3 k Územnému  plánu obce Perín - Chym
 7. Nákup a predaj pozemkov
 8. Výpoveď Dohody o zrušení spoločného obecného úradu Beniakovce
 9. Interpelácie poslancov
 10. Rôzne (žiadosti občanov)
 11. Záver

 

                                                                                                     Ing. Roland Vinter

                                                                                             starosta obce


Zoznam aktualít: