Zmenšiť textZväčšiť text

Zápis do materskej škôlky

 03.04.2024

Riaditeľstvo Materskej školy,  Perín 145, Perín-Chym oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy prebieha v dňoch

6.5.2024 – 7.5.2024 od 11:00 do 16:30

Žiadosť je možné v uvedenom čase doručiť osobne do materskej školy,  zaslať poštou na adresu Materská škola, Perín 145, 044 74, Perín-Chym, mailom na mailovú adresu alternativperin@centrum.sk alebo elektronicky do elektronickej schránky školy.

K zápisu je potrebné doniesť/ zaslať: žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy. )

Žiadosť si môžete stiahnuť na webovej stránke obce www.perin-chym.sk v časti – Materská škola.

Podmienky prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, tzn. deti, ktoré do 31.8.2024 dovŕšia 5 rokov bez ohľadu na trvalé bydlisko dieťaťa,
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, tzn. deti, ktoré do 31.8.2024 dovŕšia 6 rokov bez ohľadu na trvalé bydlisko dieťaťa.
  • deti, ktoré dovŕšia 4 roky veku do 31. augusta 2024.

Ostatné podmienky:

  • akceptovaná bude žiadosť podpísaná obomi zákonnými zástupcami,
  • deti vo veku 2 rokov budú prijaté len pri dostatočných kapacitných podmienkach,
  • prednostne prijaté sú deti od troch rokov, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ,

Pri prijímaní bude zohľadňovaný trvalý pobyt dieťaťa v obci Perín, Chym ,Vyšný Lánec  z dôvodu povinnosti predprimárneho vzdelávania                                          

                                                                                                      Bc.Katarína Nigutová,riaditeľka MŠ                   

                                                                                                                  tel.kontakt: 0948050058

                                                                                                mail:alternativperin@centrum.sk

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávanie dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená(túto skutočnosť je možné preukázať neoverenou kópiou rozhodnutia súdu), jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať( túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu),alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (túto skutočnosť je možné preukázať písomným vyhlásením).

 


Zoznam aktualít: